Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak iki farklı başvuru yolu öngörmüştür.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan hukuk davalarını üçe ayrılabilir:

tecavüzün ref’i (giderimi) davası: var olan ve halen devam etmekte olan bir tecavüze karşı, tecavüzün sona erdirilmesi talebiyle açılan davadır.

tecavüzün meni (önlenmesi) davası : henüz gerçekleşmemiş fakat gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel bir tecavüzün önlenmesi talep edilmektedir.

(maddi ve manevi) tazminat davasıdır.

HAK SAHİBİNİN AÇABİLECEĞİ DAVALAR

Madde Manevi Haklara Tecavüz Halinde Suçlar Ceza Miktarı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı olarak kasten   2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 150 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.
71 Alenileşmiş olsun veya olmasın, eser sahibi veya halefinin yazılı izni olmadan
bir eseri umuma arz eden veya yayımlayan kişiler hakkında
 
71 Sahip veya halefinin yazılı izni olmadan, bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına
ad koyan kişiler hakkında
71 Başkasının eserini kendi eseri veya kendisinin eserini başkasının eseri olarak gösteren veya 15 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı hareket eden kişiler hakkında
71 FSEK 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 inci maddelerdeki hallerde kaynak
göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak gösteren kişiler hakkında
71 Eser sahibinin yazılı izni olmaksızın bir eseri değiştiren kişiler hakkında
     
Madde Mali Haklara Tecavüz
Halinde Suçlar
Ceza Miktarı
72 Aralarında mevcut bir sözleşme olmasına rağmen bu sözleşme hükümlerine aykırı
olarak bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya dağıtan kişiler hakkında
3 aydan 2 yıla kadar hapis veya 10 Milyar liradan 50 Milyar liraya
kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur
72 Hak sahibinin izni olmaksızın bir eseri ve çoğaltılmış nüshalarını, 5846 sayılı
Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde (yani yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde) satan kişiler hakkında
72 Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eseri herhangi bir şekilde işleyen kişiler hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 150 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.
72 Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eseri herhangi bir şekilde çoğaltan kişiler hakkında
72 Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eseri herhangi bir şekilde yayan kişiler hakkında
72 Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eserin nüshalarını yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve her ne şekilde olursa olsun ticaret konusu yapan kişiler hakkında
72 Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eseri topluma açık yerlerde gösteren veya temsil eden, bu gösterimi düzenleyen veya dijital iletim de dahil olmak üzere her nevi işaret, ses ve/veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayan veya yayımına aracılık eden kişiler hakkında
     
Madde FSEK 71, 72, 80 ve 81 inci maddelerinde belirtilen suçlar dışında kalan diğer suçlar Ceza Miktarı
  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı olarak kasten,  2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 150 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her

 

ikisine birden hükmolunur.

73 Çoğaltıldığını bildiği veya bilmesi icap ettiği bir eserin nüshalarını ticarî amaçla elinde bulunduran kişiler hakkında
73 Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf salahiyeti bulunmadığını bildiği veya bilmesi icap ettiği malî hakkı veya ruhsatı başkasına devreden veya veren yahut rehneden veyahut herhangi bir tasarrufun konusu yapan kişiler hakkında
73 Yegâne amacı bir bilgisayar programını korumak için uygulanan bir teknik aygıtın
geçersiz kılınmasına veya izinsiz ortadan kaldırılmasına yarayan herhangi bir teknik aracı, ticarî amaç için elinde bulunduran veya dağıtan kişiler hakkında
73 FSEK hükümlerine uygun olarak çoğaltılmış ve yayılmış eser nüshalarının, yapımların ve fono-gramların, çoğaltma ve yayma hakkı sahiplerinin ayırt edici unvan, marka ve künye bilgileriyle birlikte tıpkı basım ve yapım yoluyla, işaret, yazı, ses, hareketli veya hareketsiz görüntü ya da veri tekrarına yarayan alet veya yöntemlerle çoğaltan veya bu şekilde çoğaltılmış nüshaları yayan, kişiler hakkında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis veya 20 Milyar liradan 200 Milyar liraya kadar ağır para
cezasına veya zararın ağırlığı dik-kate alınarak her ikisine birden hükmolunur.
     
Madde 81 inci Maddede Yer Alan Suçlar Ceza Miktarı
  81. Madde hükümlerine aykırı olarak kasten  
81 Sinema ve müzik eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınları, bandrol almadan, 5846 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde
(yani yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde) satan kişiler hakkında
3 aydan 2 yıla kadar hapis veya 5 Milyar liradan 50 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.
81 Sinema ve müzik eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınları,
bandrol almaksızın çoğaltan ve yayan veya eser sahibinin ve bağlantılı hak sahibinin haklarını ihlâl edecek şekilde bedelsiz yayan veya bu 5846 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata uygun alınmış bandrolleri mevzuatta belirlenen şekilde yapıştırmadan bedelli ve bedelsiz yayan kişiler hakkında.
2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 150 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.
81 Bu Kanun ve ilgili mevzuata göre bandrol alma hakkı olmadığı halde, sahte evrak veya dokümanlarla veya herhangi bir biçimde Bakanlık veya yetkilendirdiği kuruluşları yanıltarak bandrol alan veya münhasıran bandrol alınması gereken eser, icra ve yapımların tespit edildiği kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınlar için verilen bandrolleri amacı dışında kullanan kişiler hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 20 Milyar liradan 200 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.
81 Sahte bandrol imal eden, kullanan ve/veya sahte bandrolden her ne şekilde olursa
olsun ticarî menfaat sağlayan kişiler hakkında
3 yıldan 6 yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 250 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.
     
Madde Bağlantılı Haklara Tecavüz Halinde Suçlar Ceza Miktarı
80 Bir icra, fonogram veya yapımın izinsiz çoğaltılmış nüshalarının bu Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde satışı ile ilgili ihlal edenler hakkında  3 aydan 2 yıla kadar hapis veya 5 Milyar liradan 50 milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden
80 80. Madde ile belirlenen diğer hakları ihlal eden kişiler hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 150 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hük-molunur.