Patent ve faydalı model ön araştırma ve başvurusu için

* Teknik dosyanın hazırlanması

* Vekaletname.

* Patent veya faydalı model başvuru ücretinin ödendiğine dair belge

PATENT BAŞVURUSU TEKNİK DOSYANIN KAPSAMI

Buluşlara patent verilebilmesi için, Yönetmelikte şekil ve kapsamı belirlenen ve aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda bulunmak şarttır (KHK m. 42):

a- Başvuru dilekçesi,

b- Buluş konusunu açıklayan tarifname,

c- Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler,

d- Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler,

e- Özet,

f- Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge.

Patent başvurusu, sadece bir tek buluşu ve genel nitelikte bir ana buluş fikri etrafında gerçekleştirilmiş olan ve birbirine bu ana buluş fikri ile bağlı birden çok buluşu içerir (KHK m. 45). Buluşun bütünlüğü istemler incelenerek sağlanır. Türk Patent Enstitüsü, patent başvurusunu aldığında, tarihi, saati ve dakikayı kendisi yazarak, başvuru anını kesinleştirir.

PATENT TESCİLİ SONRASI HİZMETLERİMİZ

Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi

 • Patent veya Faydalı model Tescil Belge Aslı
 • Vekaletname.
 • Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi

 • Devir sözleşmesi (noter tasdikli)
 • Patent tescil  belgesi aslı
 • Vekaletname.
 • Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi

 • Lisans sözleşmesi (noter tasdikli)
 • Patent ve ya F.Model tescil belgesi aslı
 • Vekaletname.

Veraset ve intikal

 • Mahkeme kararı
 • Patent veya F.Model tescil belgesi
 • Vekil var ise mirasçılara ait Vekaletname (noter tasdikli)
 • Harç ve ücret ödendi belgesi

İtiraz İşlemi (Patent bültenlerinde yayınlanan Patent ve faydalı modellere karşı )

 • Vekaletname.

Yurt dışında Patent Tescil işlemleri.

 • Vekaletname.

Yıllık Harçların Ödenmesinin takibi işlemi

 • Vekaletname.