Patent Hakkına Tecavüz Durumunda Açılabilecek Davalar;

A) Hukuk Davaları

B) Ceza Davaları

A) HUKUK DAVALARI

Patentten doğan hakkı tecavüze uğrayan Patent sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

 1. Tecavüzün önlenmesi davası
 2. Tecavüzün durdurulması davası
 3. Tecavüzün giderilmesi davası
 4. Tecavüzün tespiti davası
 5. Tazminat davaları
  1. Maddi tazminat davası
  2. Manevi tazminat davası
  3. İtibar tazminat davası
 6. El koyma
 7. Ürünler ve araçlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması
 8. Şekil değiştirme ve imha
 9. Mahkeme kararının ilgililere tebliği
 10. 1Kamuya ilan yoluyla duyurulması ve hükmün ilanı
 11. İhtiyati tedbirler
 12. İhraç ya da ithal edilen var ise bu ürünlerin gümrüklerde el konulması

B) CEZA DAVALARI

Patent hakkına tecavüz patent hukuku bakımından suç teşkil etmese de Türk Ticaret Kanunu Haksız Rekabet hükümleri uyarınca cezai yaptırıma tabi olabilir.

TTK 62 . ve 63. maddelerin düzenlemeelri aşağıddaır:

C) Ceza sorumluluğu

 - Cezayı gerektiren fiiller

MADDE 62- (1) a) 55 inci maddede yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler,

b) Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, ticari faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler,

c) Çalışanları, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri, çalıştıranın veya müvekkillerinin üretim veya ticaret sırlarını ele geçirmelerini sağlamak için aldatanlar,

d) Çalıştıranlar veya müvekkillerden, işçilerinin veya çalışanlarının ya da vekillerinin, işlerini gördükleri sırada cezayı gerektiren bir haksız rekabet fiilini işlediklerini öğrenip de bu fiili önlemeyenler veya gerçeğe aykırı beyanları düzeltmeyenler, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 56 ncı madde gereğince hukuk davasını açma hakkını haiz bulunanlardan birinin şikâyeti üzerine, her bir bent kapsamına giren fiiller dolayısıyla iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

II - Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu

MADDE 63- (1) Tüzel kişilerin işlerini görmeleri sırasında bir haksız rekabet fiili işlenirse 62 nci madde hükmü, tüzel kişi adına hareket eden veya etmesi gerekmiş olan organın üyeleri veya ortakları hakkında uygulanır. Haksız rekabet fiilinin bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de karar verilebilir.