Patent konusunun bir ürünün ya da patentli usulün doğrudan doğruya sonucu olan bir ürünün söz konusu olması durumunda; o ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması, ithal edilmesi ve benzeri eylemler doğrudan tecavüz şekilleridir. Doğrudan tecavüz durumlarında, mütecaviz herhangi bir kişinin yardımı ve teşviki olmaksızın doğrudan doğruya kendisi patent konusu ürüne veya usule ilişkin eylemleri gerçekleştirmektedir. Mülga PatKHK’dan farklı olarak SMK’da patente tecavüzün bir başkasının teşvik edilmesi, tecavüz edilmesi için başkasına yardım edilmesi gibi durumlarda gündeme gelen ‘dolaylı tecavüz’ şekli düzenlenmemiştir. Ancak, SMK’nın ‘Buluşun dolaylı kullanımının önlenmesi’ başlıklı 86. Maddesi “Patent sahibinin, patent konusu buluşun uygulanmasını mümkün kılan ve buluşun esasını teşkil eden bir kısmı ile ilgili unsurların veya araçların üçüncü kişiler tarafından, patent konusu buluşu kullanmaya yetkili olmayan kişilere verilmesini önleme hakkı vardır. Bu hükmün uygulanabilmesi için söz konusu üçüncü kişilerin, bu unsurların veya araçların buluşu uygulamaya yeterli olduğunu bilmeleri ve bu amaçla kullanılacağını bilmeleri veya bu durumun yeterince açık olması gerekir.” şeklinde olup anılan hüküm dolaylı tecavüzün önlenmesi hakkını düzenleyerek dolaylı tecavüzü de düzenlemiş bulunmaktadır.