Utility Models, Turkey and for a certain period to the owners of the invention can be applied to new and industry in the world (10 years), to produce this invention is the recognition of product and marketing rights. The process of issuing useful model documents is more convenient in terms of both time and expense than patenting .

The benefits of using useful model protection are thought to be simple and inexpensive, especially for small and medium sized industrialists and research institutions to make inventions and implement them in the industrial world. On the other hand, there is a danger that the innovations realized by small and medium-sized enterprises, especially today, can be imitated with almost the same competition. These small and medium-sized enterprises, if modest, will serve to preserve their economic assets by providing them with useful model documents. In other words, useful model protection is designed to take a quicker and faster function than patent protection against the acts of rape .

USEFUL MODEL

Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü de Faydalı Model Belgesi'dir. Faydalı model belgesi ile patent arasında, belgelendirme, inceleme ve değerlendirme şekli bakımından fark vardır. Faydalı model belgesi verilerek sağlanan koruma, patente kıyasla daha kısa sürelidir. Buluşa patent ya da faydalı model belgesi verilmesi ile ilgili tercihi buluş sahibi yapmaktadır.

Bir buluşun Faydalı Model verilerek korunabilmesi için gerekli kriterler.

1- Yenilik;

Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.

2- Sanayiye uygulanabilirlik;

Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

PATENT VE FAYDALI MODEL ARASINDAKİ FARKLAR

1- Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,

2- Koruma süreleri farklıdır,

3- Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Faydalı Model Belgesi Verilemeyecek Konular Nelerdir?

Patent verilemeyecek konulara ek olarak, usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez.

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Başvuru dilekçesi, (bir nüsha ekteki örneğe uygun olarak, Faydalı Model başvuruları  bilgisayar yazıcısıyla doldurulmuş olacaktır.
  • Buluşu açıklayan tarifname, (üç nüsha)
  • Faydalı Modelle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler (üç nüsha)
  • Illustrated images, cited in claims or claims (three copies)
  • Abstract, three copies, summary (three copies) describing the invention between 50 and 100 words,
  • Document showing that the application fee has been paid is original